Jak se stát členem?

JAK SE STÁT ČLENEM SPOLKU DOBŘEJOVICKÝ ČTYŘLÍSTEK.

Vznik členství ve Spolku Dobřejovický Čtyřlístek je zakotven ve Stanovách spolku v článku V. (viz výňatek níže).

Náš spolek je otevřeným seskupením dobrovolníků, kteří mají chuť vytvářet něco nového nebo se podílet na společných projektech v naší obci. Členem spolku se tak může stát každý zájemce, který chce naše aktivity podpořit. Od člena spolku očekáváme podporu při přípravách akcí a pomoc při samotné realizaci. Členové věnují činnosti spolku tolik času, kolik jim umožňuje jejich pracovní i rodinné vytížení. Podmínkou členství proto není nezbytná přítomnost na všech pořádaných akcích. Rádi mezi sebe přijmeme všechny zájemce se shodnými představami o fungování spolku. Kontaktovat nás můžete na e-mailu spolek@dobrejovickyctyrlistek.cz nebo osobně.

Článek V

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

  • Členství ve spolku je dobrovolné.
  • Členem spolku se mohou stát všechny svéprávné fyzické osoby, které dovršili patnáctého roku věku.
  • Členství ve spolku vzniká na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku o přijetí za člena, na základě podané přihlášky a po zaplacení členského příspěvku, jehož roční výši stanoví nejvyšší orgán spolku. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
  • Členství ve spolku bude uveřejněno pouze se souhlasem člena. Nedá-li člen souhlas s uveřejnění, bude ze seznamu členů patrné, že se nejedná o úplný seznam členů….

 

No comments.