STANOVY 

„Spolku Dobřejovický Čtyřlístek“

 

Článek I 

Název spolku 

,,Spolek Dobřejovický Čtyřlístek“

 

Článek II 

Sídlo spolku 

Vačkářova 295, 251 70 Dobřejovice

 

Článek III 

Charakter a účel spolku 

 • Spolek Dobřejovický Ćtyřlístek (dále jen „spolek“) je samosprávným a dobrovolným svazkem fyzických osob ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, který zastupuje zájmy a cíle jeho členů. Spolek je nezávislý na vedení obce Dobřejovice nebo jiných subjektech. V právních vztazích vystupuje jako právnická osoba pod svým jménem a je oprávněn používat razítko se jménem „Spolek Dobřejovický čtyřlístek“. 
 • Cílem spolku je podporovat kvalitní a plnohodnotné soužití obyvatel v obci Dobřejovice cestou setkávání lidí při kulturních, sportovních, uměleckých, vzdělávacích, poznávacích či tvořivých akcích s tradiční i netradiční tématikou. Činnost spolku bude cílit na všechny věkové skupiny obyvatel obce. Spolek bude svou činností spoluvytvářet bezpečné a zdravé prostředí v obci.

  

Článek IV 

Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • Organizování a pořádání kulturních, sportovních, uměleckých, vzdělávacích, poznávacích a tvořivých akcí.
 • Spolupráce při organizaci a pořádání akcí, které jsou cílem spolku, s obcí, s organizacemi zřízených obcí a spolky, které na území obce budou vyvíjet jakoukoli dobročinnou a prospěšnou činnost.
 • Prosazování cílů spolku ve vztazích s orgány samosprávy, státní správy a jinými společenskými organizacemi.
 • Propagace a distribuce informací, které souvisejí s činností spolku. Dále informací, které rozšiřují celkový přehled obyvatel o činnosti obcí a spolků v blízkém okolí, o pořádání akcí, které jsou blízké cílům spolku.
 • Navazování vztahů a spolupráce s obcemi, jejich organizacemi a spolky, za účelem spolupráce při pořádaní společných akcí a výměny výhod pro jejich členy.
 • Účastí členů spolku na veřejném dění obce Dobřejovice.

 

Článek V 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

 • Členství ve spolku je dobrovolné.
 • Členem spolku se mohou stát všechny svéprávné fyzické osoby, které dovršili patnáctého roku věku.
 • Členství ve spolku vzniká na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku o přijetí za člena, na základě podané přihlášky a po zaplacení členského příspěvku, jehož roční výši stanoví nejvyšší orgán spolku. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
 • Členství ve spolku bude uveřejněno pouze se souhlasem člena. Nedá-li člen souhlas s uveřejnění, bude ze seznamu členů patrné, že se nejedná o úplný seznam členů.
 • Členství spolku zaniká vystoupením ze spolku na základě předané písemné odhlášky člena spolku nejvyššímu orgánu spolku. V případě písemné odhlášky člena spolku mu nevzniká nárok na vrácení celé ani poměrné již zaplacené částky na příslušné roční období.
 • Vyloučením z důvodu nezaplacení členského příspěvku v termínu stanoveném nejvyšším orgánem spolku pro jeho zaplacení.
 • Členství spolku zaniká vyloučením na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku, pakliže dojde k závěru, že konání člena spolku je v rozporu se stanovami, především závažně porušil hlavní cíle spolku. Návrh na vyloučení člena ze spolku může podat kterýkoli člen.

 

Článek VI 

Práva a povinnosti členů

Práva člena spolku:

 • Účastnit se akcí pořádaných spolkem.
 • Podílet se na činnosti spolku. Participovat na akcích pořádaných spolkem.
 • Obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a připomínkami směrující ke zlepšení činnosti spolku.
 • Být informován o činnosti spolku cestou zápisů z jednání orgánů spolku.
 • Požívat výhody spolku, které pro své členy spolek aktuálně nabízí.

Povinnosti člena spolku:

 • Přijetím členství ve spolku se člen zavazuje chovat se čestně a dodržovat stanovy spolku.
 • Podílet se na činnosti spolku.
 • Platit členské příspěvky.
 • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
 • Informovat orgány spolku o skutečnostech, které souvisí s činností spolku nebo které by měly významný vliv na jeho budoucí činnost.

 

Článek VII 

Orgány spolku 

Předsednictvo – Nejvyšší orgán spolku 

 • Předsednictvo je nejvyšším orgánem spolku.
 • Schází se minimálně čtyřikrát ročně a jinak podle potřeby.
 • Má vždy lichý počet členů, minimálně však tři členy.
 • Je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů a usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
 • Volí a odvolává předsedu, který je statutárním orgánem spolku.
 • Volí a odvolává ekonoma, který vykonává funkci v souladu se zásadami hospodaření spolku.
 • Rozhoduje o přijetí člena do spolku a o zániku členství vyloučením v souladu se stanovami.
 • Rozhoduje o změně stanov.
 • Schvaluje výsledek hospodaření spolku.
 • Schvaluje výši členského příspěvku a stanoví termín pro jeho zaplacení v příslušném správním roce.
 • Rozhoduje o zániku spolku nebo o jeho přeměně a majetkovém vyrovnání.
 • Definuje výhledové činnosti spolku, které musí být v souladu s jeho cíli.
 • Rozhoduje o postupu spolku ve věcech, které nejsou stanoveny stanovami, takovým způsobem, aby vždy směroval k cílům spolku.

Předseda – Statutární orgán spolku 

 • Předseda je statutárním orgánem spolku tzn., že zastupuje spolek navenek, touto činností může pověřit i jiného člena nejvyššímu orgánu spolku.
 • Při zastupování spolku v písemném styku připojí předseda nebo pověřený člen nejvyššímu orgánu spolku ke svému podpisu razítko spolku.
 • Předseda svolává nejvyššímu orgánu spolku a vede jeho jednání, případně tím pověří jiného člena spolku.
 • Předseda může na jednání nejvyššímu orgánu spolku pozvat i členy spolku, dle potřeby projednávané věci.

 

Článek VIII 

Správní rok 

 • Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince stejného roku.
 • Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

 

Článek IX 

Zásady hospodaření spolku 

 • Příjmy spolku tvoří příspěvky všech členů, jejichž výši schvaluje nejvyšší orgán spolku.
 • Spolek může získat další finanční prostředky z darů, subvencí, sponzorské činnosti a z výtěžků získaných při pořádaných akcí.
 • Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem a cíli spolku.
 • Výplaty prostředků provádí ekonom spolku a předkládá je ke schválení nejvyššímu orgánu spolku. Ekonom jedenkrát ročně předloží nejvyššímu orgánu spolku výsledky hospodaření za správní rok.
 • Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

 

Článek X 

Zánik spolku 

 • Spolek zaniká:
 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku.
 2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
 • Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na pokrytí pohledávek členů spolku, jež jim vznikly s činností spolku. Následně by byly použity dle rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku.

 

Článek XI 

Závěrečná ustanovení

 • Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 • Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení zakládajícími členy, kteří tvoří předsednictvo spolku.
 • Závazný výklad stanov provádí jejich navrhovatel a schvalovatel, kterým je nejvyšší orgán spolku.

V Dobřejovicích dne 15. 3. 2015

No comments.