Práva a povinnosti člena

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU DOBŘEJOVICKÝ ČTYŘLÍSTEK

vyplývají ze Stanov spolku a jsou vymezeny v článku VI. (viz níže). Členství lze obecně definovat, jako právo realizovat se, dle svých časových možností, na společně pořádaných akcích. Členové spolku předkládají svoje návrhy a náměty a mohou požádat ostatní členy spolku o pomoc při realizaci všech cílů, jejichž charakter odpovídá i cílům spolku. Členové spolku se setkávají, vzájemně se podporují a spolupracují i mimo veřejně pořádané akce. Členové spolku mají právo pro své soukromé účely využívat majetek ve vlastnictví spolku.

 

Práva člena spolku:

  • Účastnit se akcí pořádaných spolkem.
  • Podílet se na činnosti spolku. Participovat na akcích pořádaných spolkem.
  • Obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a připomínkami směrující ke zlepšení činnosti spolku.
  • Být informován o činnosti spolku cestou zápisů z jednání orgánů spolku.
  • Požívat výhody spolku, které pro své členy spolek aktuálně nabízí.

Povinnosti člena spolku:

  • Přijetím členství ve spolku se člen zavazuje chovat se čestně a dodržovat stanovy spolku.
  • Podílet se na činnosti spolku.
  • Platit členské příspěvky.
  • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
  • Informovat orgány spolku o skutečnostech, které souvisí s činností spolku nebo které by měly významný vliv na jeho budoucí činnost.

 

No comments.